اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

محمد قدمعلی

عضو هیئت مدیره

عکاس خبری و مدرس عکاسی

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

محمدرضا طائب

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

عکاس خبری و موسس باشگاه عکاسان جوان

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

لیلا سلیمانی

عضو هیئت مدیره

عکاس خبری و دبیر پایگاه خبری عکاسان جوان

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

ساناز باحجب قدسی

عضو هیئت مدیره

دکترای هنر و استاد دانشگاه

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

محمدمهدی فرهنگی

عضو هیئت مدیره

دکترای رسانه و مدرس دانشگاه

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

علیرضا تاجریان

عضو هیئت مدیره

دکترای رسانه و استاد دانشگاه

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

رضوانه حکیم زاده

عضو هیئت مدیره

عکاس و فعال رسانه ای

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

آی تای شکیبافر

عضو هیئت مدیره

کارشناس عکاسی و استاد دانشگاه

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان جوان

مرضیه صیامی

عضو هیئت مدیره

فعال رسانه ای