کلوپ عکاسان طبیعت

کلوپ عکاسان طبیعت


سفرهای عکاسی

ما برای عکاسی کردن سفر میرویم ودر کنار هم می آموزیم چگونه از طبیعت به درستی عکاسی کنیم و از آن خروجی بگیریم.

چه کارهایی میکنیم

در کنار اساتید عکاسی طبیعت به درستی با عکاسی طبیعت و فنون اصلی آن آشنا می شویم و تا حرفه ای شدن در کنار هم هستیم

از کجا شروع کنید؟

دقیقا همین جایی که هستید بهترین نقطه شروع است!

با ثبت نام در انجمن ملی عکاسان جوان اولین قدم را به درستی بردارید.


پروژه های عکاسی _ کلوپ عکاسان پرتره

کارگاه های عملی

برنامه های کارگاه های عملی کلوپ را در اینجا ببینید.

پروژه های عکاسی _ کلوپ عکاسان پرتره

تمرین های عملی

در کنار هم عکاسی طبیعت رو تمرین میکنیم.

پروژه های عکاسی _ کلوپ عکاسان پرتره

گفتگوهای عکاسانه

در جامعه مجازی با عکاسان طبیعت تبادل نظر کنید.


گالری عکسهای برتر:


https://club.yphc.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
خبرنامه
https://yphc.ir/studio/
تورهای عکاسی
https://club.yphc.ir/groups/%da%a9%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
گروه