کلوپ عکاسان مستند و خبری

کلوپ عکاسان مستند و خبری


پروژه های عکاسی

ما در کنار هم و با همراهی اساتید عکاسی خبری توانستیم پروژه های موفق زیادی در حوزه عکاسی خبری و مستند اجرا کنیم.

چه کارهایی میکنیم

در کنار عکاسان حرفه ای حوزه خبری به درستی با دنیای فتوژونالیسم و فنون اصلی آن آشنا می شویم و تا حرفه ای شدن در کنار هم هستیم

از کجا شروع کنید؟

دقیقا همین جایی که هستید بهترین نقطه شروع است!

با ثبت نام در انجمن ملی عکاسان جوان اولین قدم را به درستی بردارید.


پروژه های عکاسی _ کلوپ عکاسان

کارگاه عملی

برنامه های کارگاه های عملی کلوپ را در اینجا ببینید.

پروژه های عکاسی _ کلوپ عکاسان پرتره

گفتگوهای عکاسانه

در جامعه مجازی با عکاسان خبری تبادل نظر کنید.


گالری عکسهای برتر:


https://club.yphc.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
خبرنامه
https://yphc.ir/studio/
آژانس عکس
https://club.yphc.ir/groups/%da%a9%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
گروه