برنامه کارگاه های عملی کلوپ عکاسان پرتره

شهرموضوعتاریخروزساعتمحل برگزاریتوضیحاتصفحه برنامه
هشتاد و پنجمینتهران30مهرماه 1400جمعه10 الی 13خانه مقدمدیدار و عکاسی از خانه مقدماطلاعات بیشتر