برنامه دورهمی های عکاسی
دورهمیشهربرنامهتاریخروزساعتصفحه برنامه
نود و هفتمینتهراناز پارک طالقانی تا پل طبیعت14 مهرماه 1402جمعه11 صبحبرگزار شد
نود و ششمینتهرانباغ فردوس7 مهرماه 1402جمعه10برگزار شد
نود و پنجمینتهرانچهارراه ولیعصر16 تیرماهجمعه18برگزار شد
نود و چهارمینتهرانکوچه آشتی کنان26 خرداد 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
نود و سومینتهرانپارک دانشجو12 خرداد 1402جمعه11الی13 برگزار شد
نود و دومینتهرانبازار مولوی8 اردیبهشت 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
نود و یکمینتهرانباغ ایرانی1 اردیبهشت1402جمعه11 الی 13برگزار شد

دورهمی های عکاسیدورهمی های عکاسی برگزار شده

مرکز آموزش انجمن ملی عکاسان جوان